30 November 2013

Skalkottas - Ginastera - Beethoven --- Tetraktys String Quartet


This recording is from the 2012 Wiener Festwochen;

Nikos Skalkottas: Ten Sketches for String Quartet

Sinfonia - Concerto - Passacaglia - Suita - Concertino - Serenata - Ragtime - Notturno - Capriccio - Rondo

Alberto Ginastera: Streichquartett Nr. 2, op. 26

Ludwig van Beethoven: Streichquartett e-Moll, op. 59/2

Tetraktys String Quartet
Brahms-Saal des Wiener Musikvereins; 15th May 2012

4 comments:

Tantris said...

RS

Zippy 1

Zippy 2

Zippy 3

Anonymous said...

Thankyou very much !

hideo said...

thanks much Tantris for a little classical taste!

candle mambo said...

beautiful!
thanks a lot!